Yasuhiro FUJIMITSU
Professor
Dr. of Engineering
Jun NISHIJIMA
Associate Professor
Dr. of Engineering
Tatsuya WAKEYAMA
Associate Professor
Dr. of Engineering
Junko KAMITAKI
Technical Staff
       
  Isaak Kiprono KANDA DC 3    
  Carlos Osmin Pocasangre JIMENEZ DC 3    
  Mythya Justus Mutuku DC 2    
Kazuki SAWAYAMA
DC 1
       
Kengo IKUO
MC 2
Kensho OTA
MC 2
Kazuho SAKATA
MC 2
Hiro NIMIYA
MC 2
Koki YOSHIMATSU
MC 2
Rezkia Dewi Andajani
MC 2
Makoto ENOKIMARU
MC 1
Soshi KAMITAKI
MC 1
Yoshiyuki MIZUSAWA
MC 1
Dejene Mulugeta Bekele
MC 1
Hiroki SHIMADA
UG 4
Kentaro SHIMODA
UG 4
Ryosuke TSUTSUI
UG 4
Ryo TODA
UG 4
Tetsuya YAMAMOTO
UG 4